header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Onderstaande contributiebedragen veldhockey zijn tijdens de ALV van 19 mei 2016 vastgesteld en volgens het huishoudelijk reglement geïndexeerd per 01-08-2022.

Categorie Leeftijd Contributie
Veteranen 35 jaar en ouder € 320,=
Veterinnen 30 jaar en ouder € 320,=
Senioren 21 jaar en ouder € 320,=
18 t/m 20 jaar € 295,=
A - Jeugd 16 t/m 17 jaar € 295,=
B - Jeugd 14 t/m 15 jaar € 295,=
C - Jeugd 12 t/m 13 jaar € 275,=
D - Jeugd 10 t/m 11 jaar € 275,=
E - Jongste Jeugd 8 t/m 9 jaar € 200,=
F - Jongste Jeugd 6 t/m 7 jaar € 170,=
Benjamins 5 jaar € 160,=
Trimhockey Trainingsleden / Trimleden van 21 jaar en ouder € 180,=
Trainingslid Trainingsleden t/m 20 jaar € 160,=
Trainingslid+ Trainingsleden+ van 18 jaar en ouder* € 245,=
G-hockey G-hockey leden € 160,=
Support Supportleden €   40,=
    
Funkey Hockey Cursus voor 4-6 jarigen (8 lessen, geen lidmaatschap) €   45,=
Derde Helft
Senioren
€   60,=

  • Voor toelichting op de verschillende categorieën wordt verwezen naar het ‘Huishoudelijk Reglement’ en geldende KNHB regelgeving.
  • Voor het bepalen van de leeftijd wordt, conform regelgeving KNHB, één oktober van het lopende bonds-/competitiejaar als peildatum gehanteerd.
  • De contributie is primair gebaseerd op de leeftijd en secundair op de categorie. Ter illustratie: een op peildatum 13-jarig lid dat in een B-team speelt kent een contributie van € 275,=.
  • Trainingsleden+ kunnen tot maximaal vijf wedstrijden per seizoen meespelen.
  • Naast het Benjamin lidmaatschap, biedt CMHC ook Funkey aan voor 4- en 5-jarigen. Dit betreft een cursus van veelal 8 lessen.

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van CMHC wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd en is gekoppeld aan één heel hockeyseizoen, welke start op 1 augustus en eindigt in juni. Hockey is een teamsport; halverwege het seizoen uitstappen en het team met beperkte bezetting achterlaten is iets dat je als teamplayer natuurlijk niet doet.
Halverwege het seizoen instappen is wel mogelijk. Hierbij geldt dat indien je na 1 januari van het lopende seizoen lid wordt, je contributie over een half seizoen verschuldigd bent (zie de toelichting bij het aanmeldingsformulier). Het is niet mogelijk om de contributie op andere wijze naar rato te bepalen.

Naast de contributie wordt bij het aanmelden € 30,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Nadat de inschrijving is succesvol afgerond, ontvang je een kortingsvoucher ter waarde van € 27,50 waarmee het CMHC-tenue kan worden aangeschaft. Inschrijfgeld en kortingsvoucher zijn niet van toepassing voor Supportleden en Funkey cursisten.
Bij het lidmaatschap van de hockeyvereniging hoort een actieve betrokkenheid van het lid zelf en veelal van de ouders van het (junior)lid. Je kunt op het aanmeldingsformulier aangeven wat je bijdrage zal zijn voor de hockeyvereniging.

Automatische incasso en betaling in termijnen
CMHC gaat er in principe van uit dat alle facturen automatisch geïncasseerd kunnen worden. Dit scheelt een aanzienlijke hoeveelheid werk. Uiteraard dient het lid CMHC hiervoor te machtigen.
Is er een machtiging verstrekt, dan wordt de contributie in 3 termijnen geïncasseerd (eind augustus, eind november en eind februari) van de bankrekening die bij CMHC bekend is.
Een machtiging kan op twee manieren worden afgegeven:
  • direct bij inschrijving, of
  • door met je persoonlijke account in te loggen op de CMHC website en vervolg via de menu optie 'Ik > Incassomachtiging'. Stuur een mail naar [email protected] indien de betaalwijze van Incasso naar Factuur omgezet dient te worden. Dit kan alleen indien er geen incasseringsproces actief is.

De machtiging geldt tevens voor andere kosten welke in relatie staan tot het lidmaatschap (o.a. inschrijfgelden en zaalhockey).
Betalen per factuur is ook mogelijk. Dit vindt plaats indien wij geen machtiging voor incasso hebben ontvangen. In dit geval zal de factuur in zijn geheel en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan moeten zijn. Vergeet niet bij de betaling het factuurnummer en lidnummer te vermelden.

De betalingstermijn en aanmaningskosten
Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, staat de incassodatum vermeld op de factuur.

Als een lid de contributie (deels) niet betaalt, betaalde contributie storneert of innen van contributie niet mogelijk is gebleken, ontvangt het lid één of meerdere herinneringen en aanmaningen vanuit Lisa.
Wordt hierna nog steeds niet betaald, dan zal CMHC een incassotraject starten bij een extern incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het lid.
Bij te late betaling zal CMHC € 15,= administratiekosten in rekening brengen.
Deze kosten zullen eveneens in rekening worden gebracht wanneer de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege bijvoorbeeld saldotekort.

Schorsing
In het geval dat betaling twee maanden na factuurdatum nog steeds niet heeft plaatsgevonden en niet op eigen initiatief van het lid een betalingsregeling is getroffen, volgt onmiddellijke schorsing. De betalingsverplichting blijft evenwel bestaan.
Schorsing houdt in dat het lid vanaf dat moment niet meer speelgerechtigd is en daarmee ook niet meer verzekerd is onder de verzekeringen van de KNHB. 
Op het moment dat er wordt betaald, is het lid direct weer speelgerechtigd en kan de schorsing door het bestuur worden opgeheven. 

Bijzondere contributieregeling
CMHC kent een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit vertaalt zich door in onze contributieregeling.
Kun je vanwege een blessure, zwangerschap, buitenlandverblijf of een verhuizing buiten onze (KNHB)regio de rest van het veldhockey seizoen niet meer spelen? Dan bestaat binnen CMHC de mogelijkheid om een gedeeltelijke restitutie van de contributie aan te vragen:
  1. gemeld voor 15 december van het lopende seizoen: 50% contributie retour minus € 45,00 voor administratiekosten en bondsafdracht aan de KNHB. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
  2. gemeld na 15 december en voor 1 februari van het lopende seizoen: 25% retour minus € 45,00 voor administratiekosten en bondsafdracht aan de KNHB. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
  3. gemeld na 1 februari van het lopende seizoen: geen restitutie van contributie.
Voor zaalhockey kent CMHC geen restitutieregeling.

Het indienen van een verzoek tot restitutie van de contributie kan alleen schriftelijk. Het lid richt het verzoek, voorzien van een deugdelijke onderbouwing, aan de ledenadministratie.

Jeugdsportfonds
Graag wijzen wij nog op de mogelijkheid voor financiële steun via het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar de financiële draagkracht niet toereikend is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportuitrusting. Kijk op de website van het Jeugdsportfonds voor meer informatie.

Voor meer informatie over bijzondere contributieregelingen neem je contact op met de penningmeester.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het lidmaatschap of andere zaken, stuur dan een mail naar [email protected].

Wij wensen je een gezellige, maar bovenal sportieve tijd toe bij CMHC.

Het Bestuur van CMHC