header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Barzaken

De bar vormt een stralend middelpunt van ons verenigingsleven. Het is dé plek waar sporters, ouders, familie, vrienden en ook andere gebruikers van ons clubhuis elkaar dagelijks ontmoeten. Jong en oud, het komt hier allemaal samen voor de sportprestatie, de gezelligheid, een hapje en een drankje.

Als club, als vereniging, zijn we in de gelukkige omstandigheid dat een groot deel van het clubgebouw ons eigendom is. Hier zijn we trots op.

Gebruik en beheer van ons verenigingsgebouw verlangt een grote verantwoordelijkheid. Laag houden van de kosten, optimaal gebruik van de faciliteiten, voldoen aan wet- en regelgeving, op orde houden van opstal en inboedel, het vraagt best wel wat. Tegelijkertijd willen we de leden ook de nodige ruimte bieden om te sporten, te genieten en zich verder te ontplooien.

Een goed functionerende bar en keuken zijn hierbij essentieel. Inzet van vele vrijwilligers is hierbij noodzakelijk. Aangezien goed functioneren nu eenmaal niet vanzelf gaat, zijn afspraken en procedures m.b.t. bar en keuken vastgelegd in een handboek. Het bestuur is er van overtuigd dat het naleven van de regels en afspraken helpt bij de verdere uitbouw van ons CMHC clubgevoel.

Het Handboek Bar & Keuken is achter de bar beschikbaar.

Uiteraard kan binnen het team rond de wedstrijd een pauzehap worden uitgedeeld. Het is helaas niet toegestaan om producten mee te nemen die vergelijkbaar zijn met het CMHC-aanbod. En op het meenemen alcoholische drank staat zelfs een forse geldboete.

Heb je vragen? Stuur een mail naar [email protected].

Klik op één van onderstaande links:

Tijdens de veldcompetitie op zaterdag en zondag zijn bar & keuken in principe geopend. Daarnaast kan de bar bij bijzondere evenementen of op specifieke trainingsavonden geopend zijn. De exploitatievergunning vormt de basis voor opening en sluiting.

Geen barhoofd, geen bar ...
...geen bar, geen borrel.

 
Voorwaarden voor opening van bar & keuken zijn:
 • De barcommissie is geïnformeerd en akkoord;
 • Een barhoofd is beschikbaar met eindverantwoordelijkheid over bar, keuken en clubhuis;
 • De barhoofd wordt bijgestaan door geselecteerde of aangewezen barmedewerkers;
 • Er vindt geen vrije inloop achter de bar plaats.
Op het moment dat de barcommissie niet op de hoogte is en er geen officiële barbezetting is, blijven bar en keuken dicht. Toegang tot de verenigingsruimte is wel mogelijk.

In principe zijn bar & keuken op de volgende momenten geopend:


Opening Sluiting
Maandag nvt nvt
Dinsdag nvt nvt
Woensdag 21:30 - trimmersborrel 24:00
Donderdag 21:30 - veteranenborrel 24:00
Vrijdag 18:00 - vereniging 24:00
Zaterdag Half uur voor aanvang 1e wedstrijd Eén uur na laatste wedstrijd
Zondag Half uur voor aanvang 1e wedstrijd
Eén uur na laatste wedstrijd
Het gebruik van bar & keuken is aan diverse regels gebonden. Deze staan beschreven in het Handboek Bar en Keuken, dat achter de bar ligt.

Bar & keuken worden in eigen beheer geëxploiteerd. De organisatie is als volgt vormgegeven:

Barcommissie
De barcommissie is verantwoordelijk voor:
 • de exploitatie van bar en keuken;
 • het op peil houden van de voorraad (producten, schoonmaakmiddelen, gebruiksmiddelen, etc.);
 • inrichting bar, keuken en clubhuis;
 • het organiseren van de schoonmaak.
Klik hier voor contactinformatie.

Barhoofd
Een barhoofd, ook wel barcoach of barverantwoordelijke, is een vrijwilliger die de coördinatie tijdens een bardienst oppakt.

Een barhoofd:
 • Is minstens 18 (achttien) jaar oud;
 • Is betrokken bij de vereniging, als lid of als ouder / verzorger van minderjarige verenigingsleden;
 • Is bekend met alle procedures rond bar & keuken;
 • Heeft een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gevolgd;
 • Staat als zodanig bij de barcommissie geregistreerd.
Raadpleeg het Handboek Bar & Keuken voor meer informatie.

Barmedewerker
Een bardienst wordt veelal door drie barmedewerkers en één barhoofd vervuld. Deze bardienst duurt doorgaans drie uur.

Binnen onze vereniging is het volgende afgesproken: "Elk spelend lid heeft de verplichting minimaal één maal per jaar als barmedewerker een bardienst te draaien. Indien het betreffend lid jonger is dan 18 (achttien) jaar, wordt deze rol uitgevoerd door de wettelijk vertegenwoordiger”. 

Van deze verplichting kan in een aantal gevallen vrijstelling worden verkregen. Vrijgestelden zijn hierover bericht. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan een boete worden geheven (zie het Huishoudelijk Reglement).

Toegang tot bar & keuken
Naast de hierboven officieel aangewezen personen hebben de volgende personen toegang tot bar & keuken:
 • Bestuursleden
 • Organisatoren van een evenement met barverantwoordelijkheid
Het barrooster kan zowel via de website (even inloggen) als via de CMHC App worden ingezien.

Nadat het initiële rooster is opgesteld kunnen Barhoofden en Barmedewerkers zich zelf inplannen. Het kan echter voorkomen dat in bepaalde situaties de inplanning door de Barplanner wordt verzorgd.

Meer is te lezen in bijgaande instructie.

Pinnen ... ja, graag.

CMHC heeft 'afgerekend' met cash. Er kan bij CMHC alleen nog met een PIN pas worden afgerekend. Cash geld wordt niet meer geaccepteerd. Dit scheelt enorm in de administratieve afhandeling en is bovendien een stuk veiliger.

Alle verkoop dient ter plaatse te worden afgerekend tegen de voorgeschreven prijzen. Er is geen mogelijkheid om op rekening producten aan te schaffen. Wel kunnen CMHC-teams tijdens de zondagcompetitie en toernooien gebruik maken van een turflijst. Voor vertrek worden deze lijsten afgerekend.

... nadere informatie volgt ...

Bij CMHC maken we onderscheid tussen kleinschalige en grootschalige evenementen.

Kleinschalig evenement
Deze evenementen kunnen alleen binnen de grenzen van de exploitatievergunning plaatsvinden. Deze evenementen zullen niet leiden tot extra overlast in de omgeving en vragen geen specifieke organisatorische maatregelen als beveiliging, controle, etc.

Individuele leden kunnen in principe geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging t.b.v. privé aangelegenheden. Daarentegen kan een team dit wel.

Kleinschalige teamactiviteiten moet men wel zelf organiseren, denk aan een oefenwedstrijd of klein toernooitje, of gezamenlijk eten.

Voorwaarden hierbij zijn:
 • Bij een oefenwedstrijd: er is overleg geweest met het wedstrijdsecretariaat en deze is akkoord;
 • Er is overleg geweest met de barcommissie en deze is akkoord;
 • Het bestuur is geïnformeerd via [email protected]
 • Er is een barhoofd beschikbaar bijgestaan door één of meerdere vrijwilligers, uit het team. Het barhoofd is onafhankelijk van het gezelschap en eindverantwoordelijk voor bar & keuken;
 • (Fris)drank en etenswaren worden afgenomen via de bar CMHC. De barcommissie dient akkoord te geven indien eigen etenswaren worden meegebracht. Dit betreft producten die niet vergelijkbaar zijn met het geboden assortiment;
 • Er is volwassen begeleiding bij het jeugdteam aanwezig;
 • Vooraf is bekend wie aanwezig zal zijn;
 • Na gebruik van de faciliteiten wordt alles netjes opgeruimd en schoongemaakt;
 • In voorkomende gevallen kan een klein vergoeding worden gevraagd voor het gebruik van de faciliteiten.

Grootschalig evenement
Deze evenementen zijn groot van opzet, is gericht op vele CMHC-leden en verlangt een vergunning van de gemeente. CMHC heeft een aantal maal per jaar de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor dergelijke evenementen. Denk hierbij aan een feest, een toernooi, etc.

Redenen dat een vergunning moet worden aangevraagd zijn:
 • Bar & keuken zijn buiten de bandbreedte van de Exploitatievergunning geopend;
 • Grote toeloop van publiek en risico voor veiligheid en overlast omgeving;
 • Mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden.
Grootschalige evenementen staan in principe altijd in het teken van CMHC en hebben een belang voor onze vereniging. Voor externe partijen, privé feestjes (ook van leden), etc. worden in principe geen mogelijkheden geboden. Het is aan het bestuur om hiervan af te wijken.

Voor 18+ feesten gelden aanvullende afspraken en regels. Raadpleeg het Handboek Bar & Keuken voor meer informatie.

Kleinschalige evenementen
Hebben instemming nodig van barcommissie of bestuur. Een verzoek voor een kleinschalig evenement wordt ingediend via [email protected]. Bij voorkeur vindt dit 2 weken voor aanvang plaats.

In deze aanvraag wordt opgenomen:
 • Wie de organisatoren zijn
 • Datum + aanvang-/eindtijd
 • Korte beschrijving
 • Doelgroep & omvang
 • Begeleiding tijdens evenement
 • Wensen t.a.v. geboden assortiment
Indien gebruik van één of meerdere velden gewenst zijn, dient de aanvraag tevens naar het wedstrijdsecretariaat verstuurd te worden.

De barcommissie checkt de aanvraag op uitvoerbaarheid en risico.

Na enkele dagen krijgt de aanvrager te horen of de activiteit door kan gaan en welke randvoorwaarden er zijn: welke onderdelen de aanvrager moet organiseren, bijv. schoonmaken clubhuis en terras.

Grootschalige evenementen
Hebben instemming nodig van bestuur en gemeente. Voor evenementen waarvoor een gemeentelijke vergunning noodzakelijk is, zal deze door het bestuur worden aangevraagd.

In de kern komt deze op het volgende neer:
 • Uiterlijk twee maanden voor aanvang van het evenement wordt de aanvraag ingediend bij het bestuur via [email protected];
 • Het bestuur zet de aanvraag uit bij relevante commissies als TC en barcommissie;
 • Door het bestuur wordt een vergunningsaanvraag bij de gemeente Culemborg ingediend;
 • Evenement aanvrager krijgt binnen één week van het bestuur te horen of het evenement door kan gaan, eventueel onder voorbehoud gemeentelijke vergunning en welke randvoorwaarden gelden t.a.v. schoonmaak, bemensing, beveiliging en aangaan financiële verplichtingen. Indien het evenement niet door kan gaan, wordt hierbij een duidelijke argumentatie gegeven.